lip 2, 2014 Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Regulamin sklepu internetowego

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na dużą skalę zawiera wiele umów przez co jest zmuszony do wykorzystywania w nich powtarzających się schematów postanowień. Te schematy określane są w art. 384 § 1 kodeksu cywilnego w różny sposób jako wzorce umowne, formularze umów, regulaminy czy też ogólne warunki umów. Ich wspólną cechą jest to, że wykorzystywane są wielokrotnie oraz składają się z powtarzalnych postanowień, które stają się częścią później zawieranych umów.

Inaczej niż w przypadku tradycyjnych sklepów w przypadku sklepu internetowego brak jest bezpośredniego kontaktu z klientem, a wyjaśnianie na bieżąco jego wątpliwości, co do treści zawieranej umowy jest do pewnego stopnia ograniczone. Dlatego odpowiednio skonstruowany regulamin pozwala zminimalizować istniejące w przypadku sklepu internetowego ryzyka prawne (np. związane z potencjalną nieważnością umowy czy też zastosowaniem klauzul niedozwolonych), a także budować lepsze relacje z klientami, stając się narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej.

Obowiązek prowadzenia regulaminu w przypadku sklepów internetowych wynika z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z jego treścią podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zobowiązany jest taki regulamin usługobiorcy bezpłatnie udostępnić, a także na jego żądanie umożliwić mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści takiego regulaminu. Ma to na celu zapewnienie osobie, do której kierowana jest  oferta sklepu internetowego możliwości zapoznania się z treścią regulaminu jaki w nim obowiązuje przed zawarciem umowy. Regulamin sklepu internetowego zawiera postanowienia o ogólnym charakterze, nie wskazując konkretnie kto będzie stroną przyszłej umowy. Jest on jednostronnie skonstruowany przeważnie przez profesjonalistów (przedsiębiorców) i wykorzystywany w stosunkach z usługobiorcami, którzy z reguły są konsumentami. Odpowiednio skonstruowany regulamin ma stanowić podstawę dla później zawieranych umów. Postanowienia takiego regulaminu stają się ich integralną częścią, uzupełnianą o nieliczne szczegółowe postanowienia związane z konkretną umową, które są ustalane w toku transakcji, do której dochodzi w sklepie internetowym.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w przypadku konfliktu pomiędzy treścią regulaminu a treścią umowy pierwszeństwo będzie miała umowa,. Jeżeli natomiast dojdzie do zmiany regulaminu w trakcie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym (np. przy świadczeniu usług o telekomunikacyjnych na abonament czy też sprzedaży ciągłej), to nowy regulamin będzie wiązał drugą stronę o ile nie wypowie ona umowy przy najbliższym terminie wypowiedzenia. Konieczne jest jednak poinformowanie drugiej strony o zmianie regulaminu. W przypadku sklepu internetowego sprowadza się to do zamieszczenia nowego regulaminu na jego stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego postanowienia regulaminu czy też wzorca umownego muszą być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. To czy kryteria te są spełnione ocenia się biorąc pod uwagę typowego adresata danego wzorca. Niezrozumiałe postanowienia wzorca w ogóle nie będą wiązały jego adresata. W przypadku natomiast gdy postanowienia regulaminu choć są zrozumiałe, nie są jednak jednoznaczne, interpretuje się je w sposób najbardziej korzystny dla jego adresata, czyli kupującego.

Odrębnym problemem związanym z regulaminami sklepów internetowych są postanowienia niedozwolone, których stosowania należy unikać tworząc regulamin sklepu internetowego.  Tematyka z nimi związana będzie przedmiotem kolejnych wpisów.

Prawo
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pawel Konieczny

Pawel KoniecznyPrawnik i ekonomista z kancelarii PragmatIQ PragmatIQ

Specjalizuje się w prawie e-commerce oraz prawie spółek. Prywatnie interesuję się filozofią i kinem.

więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Najczęstsze błędy w regulaminach sklepów interneto...

Sklep internetowy jest skutecznym narzędziem dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, niedostępnych w przypadku sklepu stacjonarnego. Aby móc z tego rozwiązania bezpiecznie korzystać konieczne...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku nowelizuje przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Równocześnie uchylona zostanie ustawa o...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Rejestracja zbioru danych osobowych w rejestrze GI...

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością zbierania danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia. W tym celu klient zakłada na stronie sklepu internetowego konto...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Kontrola przetwarzania danych osobowych przez GIOD...

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z obowiązkiem stosowania określonych procedur mających na celu ochronę osób, których te dane dotyczą. To czy procedury te są przestrzegane podlega...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza nowa ustawa o prawach konsumenta jest uregulowanie dotyczące kwestii odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej za pośrednictwem środków...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku wprowadza liczne dodatkowe wymogi dla sklepów internetowych, których celem jest wzmocnienie pozycji konsumenta. Wymogi...

Więcej