wrz 2, 2014 Opublikował: Pawel Konieczny / 2 komentarzy

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku nowelizuje przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Równocześnie uchylona zostanie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, która reguluje kwestię odstąpienia od umowy przez konsumenta z powodu niezgodności towaru z umową. Dotychczas stosowanie rękojmi w kontaktach z konsumentami było wyłączone właśnie ze względu na instytucję niezgodności towaru z umową zawartą w tym akcie prawnym. Ustawodawca zdecydował się na poszerzenie zastosowania kodeksowych uregulowań dotyczących rękojmi oraz ich modyfikację. Zmiany w instytucji rękojmi zwiększają uprawnienia wszystkich kupujących, co wiąże się z większymi obciążeniami po stronie sprzedawców. Jej stosowanie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci nie będzie jednak, podobnie jak w dotychczasowym stanie prawnym, obowiązkowe i przedsiębiorca np. w regulaminie sklepu internetowego będzie mógł postanowić o jej wyłączeniu. Wyłączenie albo ograniczenie rękojmi w stosunkach z konsumentami będzie, co do zasady, niedopuszczalne.

Utrzymany zostanie dotychczasowy podział na rękojmię za wady fizycznych i wady prawne. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy będzie dotyczyła sytuacji, w których towar z jakiegoś powodu będzie niezgodny z umową. Tym samym pojęcie wady fizycznej będzie obejmowało pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, które funkcjonuje na gruncie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Uporządkowane zostały przyczyny, z powodu których dana rzecz będzie mogła zostać uznana za niezgodną z umową. Ustawodawca wprowadził cztery grupy przesłanek skorzystania z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, przy czym wyliczenie to ma charakter jedynie przykładowy. Rzecz sprzedana zostanie uznawana za niezgodną z umową gdy:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Okres po zawarciu umowy, w którym kupujący będzie mógł od niej odstąpić wyniesie 2 lat w przypadku rzeczy ruchomej oraz 5 lat w przypadku nieruchomości od dnia wydania rzeczy kupującemu. Stanowi to wydłużenie okresu na odstąpienie od umowy dla podmiotów niebędących konsumentami (obecnie 1 rok przy ruchomościach oraz 3 lata przy nieruchomościach). W przypadku konsumentów, którzy nabyli używaną rzecz ruchomą termin na odstąpienie od umowy będzie mógł zostać skrócony, jednak maksymalnie do jednego roku. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad będzie przedawniało się z upływem roku począwszy od dnia stwierdzenia wady. W przypadku jednak gdy kupujący skorzystał z roszczenia o wymianę rzeczy na wolną od wad bądź naprawienie rzeczy termin na odstąpienie będzie biegł od nieskutecznego upływu terminu wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W przypadku, gdy kupującym jest konsument, zgodnie z nowym stanem prawnym, jeżeli wada w rzeczy sprzedanej ujawni się w ciągu roku od jej wydania przyjmuje się, że wada ta istniała w chwili wydania rzeczy konsumentowi. Okres ten ulegnie wydłużeniu z obecnych 6 miesięcy.

Zgodnie z nowym stanem prawnym konsument, w razie stwierdzenia wady, będzie mógł od razu skorzystać z jednego z przysługujących mu uprawnień tj. od umowy odstąpić, zażądać obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Kupujący nie będzie mógł jednak od umowy odstąpić bądź żądać obniżenia ceny jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. W przypadku, gdy sprzedawca zaproponuje konsumentowi usunięcie wady konsument może zażądać jej naprawienia albo zamiast wymiany rzeczy na wolną od wad może zażądać usunięcia wady.

Podsumowując, nowa regulacja dotycząca rękojmi za wady fizyczne rzeczy z jednej strony ujednolica przepisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy z powodu niezgodności towaru z umową. Z drugiej strony, poszerza ona zakres uprawnień przysługujących konsumentowi, w szczególności pozwalając mu od razu odstąpić od umowy bądź domagać się obniżenia ceny oraz wydłuża okres, w którym w przypadku stwierdzenia wady fizycznej rzeczy przyjmuje się, że zakupiona rzecz była niezgodna z umową w chwili jej wydania.

 

Prawo
Dodaj komentarz

2 myśli nt. „Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

    • Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem do prawa RP postanowienia Dyrektywy 2011/83. Dotyczy ona relacji pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami (model B2C). Sprzedawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową zawartą z Konsumentem (tzn. osobą fizyczną zawierającą umowę z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pawel Konieczny

Pawel KoniecznyPrawnik i ekonomista z kancelarii PragmatIQ PragmatIQ

Specjalizuje się w prawie e-commerce oraz prawie spółek. Prywatnie interesuję się filozofią i kinem.

więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 2 komentarzy

Najczęstsze błędy w regulaminach sklepów interneto...

Sklep internetowy jest skutecznym narzędziem dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, niedostępnych w przypadku sklepu stacjonarnego. Aby móc z tego rozwiązania bezpiecznie korzystać konieczne...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 2 komentarzy

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku nowelizuje przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Równocześnie uchylona zostanie ustawa o...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 2 komentarzy

Rejestracja zbioru danych osobowych w rejestrze GI...

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością zbierania danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia. W tym celu klient zakłada na stronie sklepu internetowego konto...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 2 komentarzy

Kontrola przetwarzania danych osobowych przez GIOD...

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z obowiązkiem stosowania określonych procedur mających na celu ochronę osób, których te dane dotyczą. To czy procedury te są przestrzegane podlega...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 2 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza nowa ustawa o prawach konsumenta jest uregulowanie dotyczące kwestii odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej za pośrednictwem środków...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 2 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku wprowadza liczne dodatkowe wymogi dla sklepów internetowych, których celem jest wzmocnienie pozycji konsumenta. Wymogi...

Więcej